Contact

Contact

current position: Home > Contact

Contact

Jiangsu UNIKIT Optical Technologies Co.,LTD


Head Office:0517-88227969

Marketing Department:0517-88226969

HR Department:0517-88222939

FAX:0517-88220120


Overseas Sales Department:0517-88297669

FAX:0517-88220120


UNIKIT        Head Office

Manager Xia

Tel :18915166064

Mail:xiawenjuan@unikiter.com


UNIKIT        East China

Manager Han

Tel :13776736325

Mail:hancaiyou@unikiter.com


UNIKIT       South China 

Manager Zhao

Tel :13725522841

Mail:zhaoyunhai@unikiter.com


UNIKIT       Central China

Manager Su

Tel :18915173322

Mail:suyanlong@unikiter.com§ 


UNIKIT       Southwest China
Manager Song

Tel :18015178988

Mail:songmang@unikiter.com

  

UNIKIT       North China

Manager Yang

Tel :18654930336

Mail:yangkun@unikiter.com


Add:NO.66,Yulan Road,Xuyi City,Jiangsu Province,China